Integritetspolicy för Stella Care ApS
Uppdaterad den 8 september 2022

1. Inledning

Stella Care ApS (”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi registrerar om dig när du till exempel är kund hos oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller besöker vår webbplats. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att skriva till oss på [email protected] eller ringa oss på +45 42 42 90 60.

2. Insamling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i följande fall:

 • När du är kund hos oss eller representerar en av våra kunder, inklusive i den process som leder fram till upprättandet av kundrelationen.
 • När du representerar en av våra leverantörer eller samarbetspartner.
 • När du söker ett jobb hos oss.
 • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • När du kontaktar oss via e-post eller telefon.
 • När du besöker vår webbplats.

3. Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

När du är kund hos oss eller representerar en av våra kunder:

 • För att kunna kommunicera med dig och hantera förfrågningar.
 • För att kunna leverera tjänster och service enligt avtalet.
 • För att iaktta våra rättsliga skyldigheter och rättigheter.
 • För att kunna dokumentera avtal och andra relationer.

När du representerar en av våra leverantörer eller samarbetspartner:

 • För att kunna kommunicera med dig och hantera förfrågningar.
 • För att kunna leverera tjänster och service enligt avtalet.
 • För att iaktta våra rättsliga skyldigheter och rättigheter.
 • För att kunna dokumentera avtal och andra relationer.

När du söker ett jobb hos oss:

 • För att kunna kommunicera med dig och hantera förfrågningar.
 • För att kunna behandla din ansökan.
 • För att kunna bevara din ansökan för eventuell framtida anställning.
 • För att kunna kontakta tidigare arbetsgivare i referenssyfte, om du har gett oss ditt samtycke till det.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev:

 • För att skicka relevanta nyheter och information om våra produkter och tjänster till dig.

När du kontaktar oss via e-post eller telefon:

 • För att kunna kommunicera med dig och hantera förfrågningar.
 • För att kunna dokumentera innehållet i din förfrågan genom att lagra e-postmeddelanden och spela in telefonsamtal.

När du besöker vår webbplats:

 • För att göra vår webbplats och dess funktioner tillgängliga för dig och – om du ger oss ditt samtycke – för att utföra anpassningar, analyser och statistik baserat på information om ditt besök på vår webbplats.

Observera att vår behandling av dina personuppgifter kan vara nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att fullgöra våra avtalsförpliktelser. I dessa fall innebär det att vi inte kan etablera och upprätthålla våra kund- eller andra samarbetsrelationer eller behandla och besvara din förfrågan om vi inte behandlar dina uppgifter.

4. Utlämnande av dina personuppgifter

I vissa situationer kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare. Detta gäller särskilt i följande fall:

När du är kund hos oss eller representerar en av våra kunder:

 • Utlämnande till våra affärspartner, till exempel i samband med rådgivning.
 • Utlämnande till offentliga myndigheter, t.ex. när det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

När du representerar en av våra leverantörer eller samarbetspartner:

 • Utlämnande till våra affärspartner, till exempel i samband med rådgivning.
 • Utlämnande till offentliga myndigheter, t.ex. när det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

När du söker ett jobb hos oss:

 • Utlämnande till tidigare arbetsgivare, t.ex. när vi har ditt samtycke till att inhämta referenser från tidigare anställningar.

När du kontaktar oss via e-post eller telefon:

 • Utlämnande till offentliga myndigheter, t.ex. i samband med telefonförfrågningar i nödsituationer, där vi kan vidarebefordra din förfrågan till medborgares hemkommuner eller polisen.

Vi använder också ett antal personuppgiftsbiträden. Behandlingen av dina personuppgifter kan därför anförtros dessa personuppgiftsbiträden. Avtal om databehandling har ingåtts med alla dessa personuppgiftsbiträden, vilket garanterar dig att tillämpliga EU-regler om skydd och behandling av personuppgifter följs.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land

I vissa fall kan dina personuppgifter överföras till mottagare utanför EU/EES. Detta gäller särskilt vår användning av vissa personuppgiftsbiträden.

Dessa överföringar är säkrade genom lämpliga skyddsåtgärder i form av standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av EU-kommissionen (se artikel 46.2 c i dataskyddsförordningen) eller EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå (se artikel 45 i dataskyddsförordningen). Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om detta.

6. Lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det tjänar ett legitimt syfte. Vi sparar dock i allmänhet dina personuppgifter under följande perioder:

När du är kund hos oss eller representerar en av våra kunder:

 • Uppgifter i bokföringshandlingar ska bevaras i fem år efter utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser.
 • Uppgifter i korrespondens, handlingar m.m. ska bevaras så länge som samarbetsförhållandet består och därefter för dokumentation, tills eventuella preskriptionstider har uppnåtts.

När du representerar en av våra leverantörer eller samarbetspartner:

 • Uppgifter i bokföringshandlingar ska bevaras i fem år efter utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser.
 • Uppgifter i korrespondens, handlingar m.m. ska bevaras så länge som samarbetsförhållandet består och därefter för dokumentation, tills eventuella preskriptionstider har uppnåtts.

När du söker ett jobb hos oss:

 • Uppgifter i ansökningsmaterial som tagits emot som en del av en rekryteringsprocess kan sparas i upp till sex månader efter det att rekryteringsprocessen avslutats.
 • Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att spara samtyckesförklaringen i fem år efter att ditt samtycke har återkallats eller löpt ut. Syftet med lagringen är att vi ska kunna dokumentera att samtycke har inhämtats på rätt sätt.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev:

Vi kommer att lagra dina uppgifter i fem år efter det att ditt samtycke har återkallats för att dokumentera att vi har inhämtat samtycke på rätt sätt.

När du kontaktar oss via e-post eller telefon:

 • Vi lagrar dina uppgifter tills de inte längre är relevanta för behandlingen av din förfrågan eller för våra eventuella dokumentationsändamål.
 • Vi behåller dock inspelningar av telefonsamtal i upp till 30 dagar för dokumentation, till exempel i händelse av förfrågningar i nödsituationer.

När du besöker vår webbplats:

 • Dina uppgifter behandlas i samband med vår användning av cookies och andra verktyg för analys och statistik. Lagring av dina uppgifter i det här sammanhanget beror på de specifika cookies. Läs mer om lagringsperioder och radering av cookies i vår cookiepolicy.

Vi kan också besluta att lagra uppgifter längre om vi anser att detta är nödvändigt för att vi ska kunna fastställa ett rättsligt anspråk, hävda ett rättsligt anspråk eller försvara oss mot ett rättsligt anspråk.

7. Rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter på följande rättsliga grunder:

När du är kund hos oss eller representerar en av våra kunder:

 • Artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

När du representerar en av våra leverantörer eller samarbetspartner:

 • Artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

När du söker ett jobb hos oss:

 • Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev:

 • Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

När du kontaktar oss via e-post eller telefon:

 • Artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 d i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

När du besöker vår webbplats:

 • Artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.
 • Artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

När vår behandling av dina uppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse, enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen, gäller detta särskilt:

 • För att kunna spara vissa typer av dokumentation och information under en viss tid för att kunna utföra och dokumentera korrekt ärendehantering.
 • För att kunna spara vissa typer av dokumentation och information under en viss tid om vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna fastställa, genomföra eller försvara oss mot ett rättsligt anspråk.
 • För att kunna följa upp tidigare levererade tjänster, förfrågningar m.m.
 • För att kunna vidarebefordra information till offentliga myndigheter i händelse av förfrågningar i nödsituationer.
 • För att göra vår webbplats tillgänglig för dig genom att identifiera din IP-adress och placera nödvändiga cookies som gör webbplatsen användbar.

8. Specifikt för användare av Stella Cares GPS-enheter

 • Vi behandlar personuppgifter om användare av Stella Cares GPS-enheter på uppdrag av och i samförstånd med användarens hemkommun eller eventuella anhöriga. I detta sammanhang agerar vi därför som personuppgiftsbiträde.
 • Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter för specifika användare av Stella Cares GPS-enheter kan du kontakta användarens hemkommun eller eventuella anhöriga.
 • Om din fråga är brådskande och viktig för användarens välbefinnande kan du dock alltid kontakta oss direkt på +45 42 42 90 60.

9. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR. Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta oss.
Du kan också läsa mer om dina rättigheter i dataskyddsmyndighetens vägledning om registrerades rättigheter, som finns på www.datatilsynet.dk.

Rätten att återkalla ditt samtycke.

Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt giltiga samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter på grundval av ditt tidigare givna samtycke och fram till tidpunkten för återkallandet. Om du återkallar ditt samtycke träder det därför i kraft först från och med den tidpunkten.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig och till en rad ytterligare uppgifter. I vissa fall kan rätten till tillgång vara begränsad.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Rätt till radering
I vissa fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade före datumet för den generella raderingen.

Rätt till begränsning av behandlingen
I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen får vi i framtiden endast behandla uppgifterna med ditt samtycke, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en enskild person eller viktiga allmänintressen.

Rätt till invändningar
I vissa fall har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter.

Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

10. Du kan framföra klagomål till dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att framföra klagomål till dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheten på följande adress: www.datatilsynet.dk.